Nocą w Sudety – Rudawy Janowickie

Cena:

120 PLN
Obsługujemy płatności online
przelewy24
płatności online za wycieczkę
Do najbliższego terminu pozostało

Wydarzenie zostało zakończone.

Nocą w Sudety, wydarzenie dla wszystkich, którzy lubią wędrówki nocne na średnim dystansie. Celem imprezy jest przejście wspólnie z kwalifikowanym przewodnikiem, niezależnie od warunków pogodowych wyznaczonej trasy w różnych pasmach Sudetów.

Pierwsza edycja wydarzenia prowadzić będzie przez Rudawy Janowickie, a przebieg trasy znajdziecie pod tym linkiem: https://en.mapy.cz/s/galomuhupa

Zbiórka: 20:30
Miejsce: Parking na Przełęczy Kowarskiej 
Start: 21:00
Przewidywany czas przejścia: ok. 9 h
Zakończenie: parking przy Schronisku Szwajcarka

Regulamin Nocą w Sudety:

I. Postanowienia ogólne.
1. NS – za NS uważa się całą imprezę organizowaną w celu umożliwienia turystom przejścia jednego pasma górskiego w ciągu jednej nocy w sposób zorganizowany i bezpieczny pod opieką wykwalifikowanego przewodnika
2. Uczestnik – osoba pełnoletnia, podejmująca dobrowolnie i świadomie udział w wydarzeniu i akceptująca jego regulamin.
3. Organizator Biuro Podróży Discover Silesia.
d. Regulamin – zespół przepisów i ustaleń stworzony przez Organizatora i obowiązujący w trakcie Przejścia.

II. Termin, trasa i czas trwania przejścia.
1. Trasa NS jest określona przez Organizatora i przebiega zgodnie z wytycznymi, o których Uczestnicy będą poinformowani w postaci map oraz krótkiego opisu.
2. Trasa została tak dobrana, żeby ograniczyć do minimum poruszanie się po drogach, na których dopuszczony jest ruch samochodowy. Trasa biegnie głównie szlakami turystycznymi oraz ścieżkami i drogami leśnymi.
3. Termin NS ustalony przez Organizatora na 8.01.2022 godz 19.00, jest niezależny od żadnych czynników zewnętrznych (w tym głównie atmosferycznych).
4. Maksymalny czas trwania NS to 12 godzin.

III. Uczestnicy.
1. NS ma charakter dobrowolny i jest pozbawione rywalizacji.
2. Każdy Uczestnik podejmuje próbę przejścia NS na własną odpowiedzialność.
3. Każdy Uczestnik próby musi mieć ukończone 18 lat.
4. Wszyscy Uczestnicy startując w próbie wyrażają zgodę na bezpłatną publikację ich wizerunku i danych w relacjach z NS zamieszczonych w mediach oraz w reklamach, materiałach promocyjnych Organizatorów, partnerów, patronów medialnych i sponsorów.
5. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w imprezie wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, w tym śmierci.
6. Wszyscy Uczestnicy przestrzegać muszą zasad ustalonych przez Organizatora.
7. Podczas odprawy przed startem Uczestnicy zostaną poinformowani o możliwych niebezpieczeństwach na trasie.
8. Wszyscy Uczestnicy są objęci ubezpieczeniem od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków.

IV. Zasady obowiązujące na trasie.
1. Każdy Uczestnik zobowiązany jest poruszać się i nieść cały potrzebny mu na czas próby bagaż, własnoręcznie, bez używania jakichkolwiek środków transportu.
2. Uczestnicy zobowiązani są posiadać:
a. apteczkę pierwszej pomocy zaopatrzoną w środki opatrunkowe.
b. urządzenie emitujące własne światło z zapasem baterii wystarczający na minimum dwie noce (Uwaga! Nie może to być latarka w telefonie);
c. każdy Uczestnik musi mieć przy sobie naładowany telefon komórkowy, z którego istnieje możliwość dzwonienia, a przed rozpoczęciem próby Przejścia musi podać Organizatorowi numer tego telefonu.
d. Maseczkę do zakrywania ust i nosa w wyznaczonych strefach.
2. Zalecane wyposażenie:
a. strój dopasowany do warunków atmosferycznych;
b. jedzenie i picie w odpowiedniej ilości (według własnej oceny);
3. Podczas Przejścia obowiązkowo należy stosować się do regulaminów wewnętrznych gospodarzy naszej trasy, w tym głównie Lasów Państwowych.
4. Obowiązuje kategoryczny zakaz rozpalania ognisk w lesie i jego pobliżu.
5. Obowiązuje zakaz poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych.
6. Obowiązuje nakaz przestrzegania zasad poruszania się po drogach publicznych, ruchu drogowego i ppoż.
7. Obowiązuje zakaz startowania ze zwierzętami.
8. Ważne numery telefonów (ratunkowe) znajdować się będą na mapie.
9. Jeśli dojdzie do niebezpiecznej sytuacji lub zdarzenia, a telefony komórkowe tracić będą zasięg i niemożliwe stanie się skontaktowanie z Organizatorem, trzeba używać innych środków do wzywania pomocy, w taki sposób by zwrócić na siebie uwagę.
10. Każdy Uczestnik zobowiązany jest do udzielenia pomocy drugiemu Uczestnikowi w razie wypadku.
11. Podczas rejestracji Uczestników, odbędzie się kontrola obowiązkowego wyposażenia – patrz punkt 8.3 niniejszego Regulaminu. Brak któregokolwiek z tych elementów wyposażenie oznacza dyskwalifikację.
12. Uczestnik ma każdorazowo obowiązek poinformować Organizatorów o rezygnacji. Informacja może być telefoniczna lub poprzez SMS, na podany przez Organizatorów telefon kontaktowy. W przypadku braku informacji, Uczestnik może zostać obciążony kosztami akcji poszukiwawczej podjętej przez GOPR.

V. Świadczenia:
1. Organizator zapewnia transport z mety do miejsca startu. Transport zapewniony przez Organizatora odbywa się tylko na trasie Meta – Start. W czasie transportu obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki.
2. Organizator zapewnia Uczestnikom ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas NS.

VI. Zgłoszenia i rejestracja:
1. Zgłoszenia do SN odbywają się na www.discoversilesia.pl
2. Wysokość wpisowego ustala się na 120 zł.
3. Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi.
4. Ostateczny termin zgłoszeń mija 2 dni przed początkiem SN.
5. W formularzu zgłoszeniowym na stronie internetowej w uwagach należy dopisać datę urodzenia. Informacja ta będzie wykorzystana w celu ubezpieczenia uczestnika.
6. Obowiązkiem każdego Uczestnika jest podanie numeru telefonu komórkowego, pod którym Uczestnik będzie dostępny w trakcie Przejścia.
7. Każdy Uczestnik zobowiązany jest podpisać Oświadczenie, w którym oświadcza, że bierze udział w Wydarzeniu na własną odpowiedzialność i ryzyko. Oświadczenie będzie do pobrania na stronie organizatora.
8. Jakiekolwiek zmiany na liście – zamiany osób startujących, zmiany nazwisk czy danych, mogą być dokonane najpóźniej do dwóch dni przed rozpoczęciem SN.

VII. Postanowienia końcowe.
1. Powyższe przepisy określają zasady przeprowadzenia Nocą w Sudety
2. Regulamin obowiązuje wszystkie osoby i instytucje związane z Nocą w Sudety i Uczestników.
3. Rozstrzyganie spraw spornych należy do Organizatora.
4. Przepisy Regulaminu mogą ulec zmianie, a zmiany zostaną opublikowane na oficjalnej stronie internetowej Biura Discover Silesia.
5. Przypadki nieuwzględnione w niniejszym Regulaminie będzie rozstrzygał Organizator.
6. Ostateczna interpretacja niniejszych przepisów należy do Organizatora.
7. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w regulaminie w trakcie trwania imprezy jeśli będzie wymagać tego sytuacja i bezpieczeństwo Uczestników i Organizatorów.
10. Organizator zastrzega prawo do odwołania imprezy w przypadku nie zgłoszenie minimalnej ilości 15 osób oraz z  przyczyn od siebie niezależnych (tj. wystąpienie siły wyższej).


Ta witryna internetowa korzysta z plików cookie dla poprawy swojej funkcjonalności i działania. Jeśli Użytkownik kontynuuje przeglądanie lub wykorzystywanie tej witryny internetowej, Użytkownik udziela dorozumianej zgody na wykorzystanie plików cookie w tej witrynie internetowej. Szczegółowe informacje na temat naszego sposobu korzystania z plików Cookie znaleźć można w Polityce prywatności.