Ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniach turystycznych

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem imprez / wydarzeń turystycznych (w skrócie imprez lub wydarzeń) tj. pobytów, wycieczek wielodniowych, wycieczek jednodniowych, spacerów, gier terenowych jest Biuro Podróży „DISCOVER SILESIA” z siedzibą w Gierczynie 88, 59-630 Mirsk prowadzone przez Discover Silesia Krzysztof Korzeń zwane dalej Organizatorem. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z jej późniejszymi zmianami oraz w oparciu o zaświadczenie nr 562 wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Gwarancję Ubezpieczeniową nr M208136 wystawioną przez Signal-Iduna.
 2. Program, cena, czas trwania imprezy/ wycieczki, ceny biletów wstępu oraz opcje ubezpieczenia zostaną podane w indywidualnej ofercie biura. 

2. Wydarzenia jednodniowe

 1. Regulamin rezerwacji wydarzeń jednodniowych:
  1. Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny w odbywa się w poprzez możliwość wyboru oferowanych wydarzeń na stronie discoversielsia.pl.
  2. Wstępny proces rezerwacji wydarzenia następuje po: zapoznaniu się z opisem i ceną wydarzenia, wyborem terminu, zgłoszeniem ilości osób, uzupełnieniem danych osobowych, uwag dot. rezerwacji oraz zaakceptowaniem Polityki prywatności i Zasad uczestnictwa.
  3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wybór formy wpłaty i dokonanie wpłaty za wydarzenie poprzez:
   1. płatności online Przelewy24,
   2. płatnościami PayPal.
 2. Sposoby płatności za wydarzenia jednodniowe:
  1. Przy wybraniu „płatności online Przelewy24” Uczestnik przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę zaliczki poprzez System Obsługi płatności Przelewy24. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Przelewy24 za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Przelewy24 Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę wydarzenia, opis oferty, informacje o wpłaconej zaliczce oraz ewentualnej kwocie do dopłaty na miejscu. Pozostałą kwotę Uczestnik wpłaca na miejscu. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić przewodnikowi obsługującemu wydarzenie e-mail Potwierdzający Rezerwację.
  2. Przy wybraniu „PayPal” umożliwiającą wpłatę zaliczki poprzez System PayPal autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem PayPal za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System PayPal Uczestnik zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane uczestnika, nazwę wydarzenia, opis oferty, informacje o wpłaconej zaliczce oraz ewentualnej kwocie do dopłaty na miejscu. Pozostałą kwotę uczestnik wpłaca na miejscu. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić przewodnikowi obsługującemu wydarzenie e-mail Potwierdzający Rezerwację.
 3. Opłaty. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
 4. Anulowanie rezerwacji i wydarzenia.
  1. Zgłoszony uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu jednodniowym nie później niż dwa dni przed  organizacją wydarzenia. W tym przypadku Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z organizacją wydarzenia. Potwierdzenie rezygnacji musi być zgłoszone (SMS lub telefon pod nr. telefonu Organizatora +48 502 212 882, lub e-mail na adres biuro@discoversilesia.pl. W przypadku rezygnacji z wydarzenia w terminie krótszym niż wyżej wymienione Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia jeżeli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba zgłoszeń określona w opisie do każdego wydarzenia. O odwołaniu wydarzenia klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS lub telefonicznie w terminie do godz. 21.00 w dniu poprzedzającym wydarzenie w przypadku wydarzeń rozpoczynających się przed południem oraz do do 5 godzin przed rozpoczęciem w dniu wydarzenia w przypadku wydarzeń rozpoczynających się w godzinach wieczornych. W tym przypadku Klient zostanie powiadomiony o innym terminie, w którym odbędzie się wydarzenie. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.

3. Wydarzenia wielodniowe – imprezy turystyczne 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za imprezę/ wycieczkę w wysokości 100% ogólnej kwoty nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia w przypadku imprez/ wycieczek wielodniowych lub wg zasad określonych w umowie.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie / wycieczce wielodniowej na 14 dni przed jej rozpoczęciem lub wg zasad określonych w umowie. W tym przypadku Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z organizacją imprezy / wycieczki. Potwierdzenie rezygnacji musi być zgłoszone w formie pisemnej (SMS pod nr. telefonu Organizatora +48 502 212 882 lub e-mail na adres biuro@discoversilesia.pl. W przypadku rezygnacji z imprezy/ wycieczki w terminie krótszym niż wyżej wymienione Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy/ wycieczki w przypadku, gdy nie zostanie sprzedanych co najmniej 75% dostępnych miejsc lub wg zasad określonych w umowie. O odwołaniu imprezy / wycieczki klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż 5 dni przed imprezą/ wycieczką (w przypadku imprezy / wycieczki o liczbie uczestników powyżej 15 osób) lub 1 dzień (w przypadku pozostałych imprez / wycieczek). W razie odwołania imprezy/ wycieczki uczestnik zostanie powiadomiony o innym terminie, w którym odbędzie się impreza/wycieczka. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
 4. Uczestnicy imprezy / wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy imprez/ wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).

4. Reklamacje

W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota, przewodnika lub właściciela biura podróży. Reklamacje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem klient winien złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy/ wycieczki. Klient może jednocześnie zaproponować sposób rekompensaty straty, jaką poniósł w związku z zaistniałą sytuacją. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia  doręczenia reklamacji.

5. Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Wydarzeniach Turystycznych jest Polityka Prywatności.
 2. W przypadku wydarzeń jednodniowych Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. W przypadku Wydarzeń wielodniowych – imprez turystycznych wysokość i opcje ubezpieczenia NWW są zawarte w ofercie indywidualnej wydarzenia.
 3. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się uczestnika wycieczki od grupy w czasie trwania wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem – tel. +48 502 212 882.
 4. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających organizację lub kontynuowanie imprezy/ wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, korekty trasy i programu lub jej odwołania.
 5. W zakresie nieuregulowanym w umowie i w warunkach ogólnych uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

Wersja IX poprawiona obowiązująca od dnia 16.09.2021