Ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniach turystycznych

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem imprez / wydarzeń turystycznych (w skrócie imprez lub wydarzeń) tj. pobytów, wycieczek wielodniowych, wycieczek jednodniowych, spacerów, gier terenowych jest Biuro Podróży „DISCOVER SILESIA” z siedzibą w Gierczynie 88, 59-630 Mirsk prowadzone przez Discover Silesia Krzysztof Korzeń zwane dalej Organizatorem. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z jej późniejszymi zmianami oraz w oparciu o zaświadczenie nr 562 wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Gwarancję Ubezpieczeniową nr M208136 wystawioną przez Signal-Iduna.
 2. Program, cena, czas trwania imprezy/ wycieczki, ceny biletów wstępu oraz opcje ubezpieczenia zostaną podane w indywidualnej ofercie biura. 

2. Wydarzenia jednodniowe

 1. Regulamin rezerwacji wydarzeń jednodniowych:
  1. Rezerwacja poprzez system rezerwacyjny w odbywa się w poprzez możliwość wyboru oferowanych wydarzeń na stronie discoversielsia.pl.
  2. Wstępny proces rezerwacji wydarzenia następuje po: zapoznaniu się z opisem i ceną wydarzenia, wyborem terminu, zgłoszeniem ilości osób, uzupełnieniem danych osobowych, uwag dot. rezerwacji oraz zaakceptowaniem Polityki prywatności i Zasad uczestnictwa.
  3. Potwierdzeniem rezerwacji jest wybór formy wpłaty i dokonanie wpłaty za wydarzenie poprzez:
   1. płatności online Przelewy24,
   2. standardowym przelewem bankowym,
   3. płatnościami PayPal.
 2. Sposoby płatności za wydarzenia jednodniowe:
  1. Przy wybraniu „płatności online Przelewy24” Uczestnik przekierowany na stronę umożliwiającą wpłatę zaliczki poprzez System Obsługi płatności Przelewy24. Autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem Przelewy24 za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System Przelewy24 Klient zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane klienta, nazwę wydarzenia, opis oferty, informacje o wpłaconej zaliczce oraz ewentualnej kwocie do dopłaty na miejscu. Pozostałą kwotę Uczestnik wpłaca na miejscu. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić przewodnikowi obsługującemu wydarzenie e-mail Potwierdzający Rezerwację.
  2. W przypadku wyboru przez Klienta „zapłać przelewem bankowym” Uczestnik otrzymuje emailem potwierdzenie Rezerwacji Wstępnej, która będzie Potwierdzona Po wpłacie zaliczki, którą to można wpłacić standardowym przelewem bankowym lub systemem online. Rezerwacja utrzymana jest jako Wstępna przez 72h od momentu dokonania rezerwacji i może być anulowana jeśli w tym czasie nie wpłynie zaliczka. Po wpłacie zaliczki Uczestnik otrzyma emaila potwierdzającego rezerwację, który należy przedstawić przewodnikowi obsługującemu wydarzenie.
  3. Przy wybraniu „PayPal” umożliwiającą wpłatę zaliczki poprzez System PayPal autoryzacja danych następuje przez połączenie się z systemem PayPal za pomocą szyfrowanego 128 bitowego protokołu. Po przyjęciu wpłaty przez System PayPal Uczestnik zostaje automatycznie powiadomiony emailem o potwierdzeniu wpłaty i dokonaniu rezerwacji – E-mail zawierał będzie: dane uczestnika, nazwę wydarzenia, opis oferty, informacje o wpłaconej zaliczce oraz ewentualnej kwocie do dopłaty na miejscu. Pozostałą kwotę uczestnik wpłaca na miejscu. Jako podstawę wpłaty zaliczki oraz rozliczenie pozostałej kwoty należy przedstawić przewodnikowi obsługującemu wydarzenie e-mail Potwierdzający Rezerwację.
 3. Opłaty. Klient nie ponosi żadnych kosztów wynikających z wykonania transakcji Rezerwacji.
 4. Anulowanie rezerwacji i wydarzenia.
  1. Zgłoszony uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu jednodniowym nie później niż dwa dni przed  organizacją wydarzenia. W tym przypadku Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z organizacją wydarzenia. Potwierdzenie rezygnacji musi być zgłoszone (SMS lub telefon pod nr. telefonu Organizatora +48 502 212 882, lub e-mail na adres biuro@discoversilesia.pl. W przypadku rezygnacji z wydarzenia w terminie krótszym niż wyżej wymienione Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia jeżeli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba zgłoszeń określona w opisie do każdego wydarzenia. O odwołaniu wydarzenia klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS lub telefonicznie w terminie do godz. 21.00 w dniu poprzedzającym wydarzenie w przypadku wydarzeń rozpoczynających się przed południem oraz do godz. 12.00 w dniu wydarzenia w przypadku wydarzeń rozpoczynających się w godzinach wieczornych. W tym przypadku Klient zostanie powiadomiony o innym terminie, w którym odbędzie się wydarzenie. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.

3. Wydarzenia wielodniowe – imprezy turystyczne 

 1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za imprezę/ wycieczkę w wysokości 100% ogólnej kwoty nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia w przypadku imprez/ wycieczek wielodniowych lub wg zasad określonych w umowie.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie/ wycieczce wielodniowej na 14 dni przed jej rozpoczęciem. W tym przypadku Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z organizacją imprezy/ wycieczki. Potwierdzenie rezygnacji musi być zgłoszone w formie pisemnej (SMS pod nr. telefonu Organizatora +48 502 212 882 lub e-mail na adres biuro@discoversilesia.pl. W przypadku rezygnacji z imprezy/ wycieczki w terminie krótszym niż wyżej wymienione Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy/ wycieczki w przypadku, gdy nie zostanie sprzedanych co najmniej 75% dostępnych miejsc. O odwołaniu imprezy/ wycieczki klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż 5 dni przed imprezą/ wycieczką (w przypadku imprezy/wycieczki o liczbie uczestników powyżej 15 osób) lub 1 dzień (w przypadku pozostałych imprez/ wycieczek). W razie odwołania imprezy/ wycieczki uczestnik zostanie powiadomiony o innym terminie, w którym odbędzie się impreza/wycieczka. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
 4. Uczestnicy imprezy/ wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy imprez/ wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).

4. Reklamacje

W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota, przewodnika lub właściciela biura podróży. Reklamacje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem klient winien złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy/ wycieczki. Klient może jednocześnie zaproponować sposób rekompensaty straty, jaką poniósł w związku z zaistniałą sytuacją. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia  doręczenia reklamacji.

5. Postanowienia końcowe

 1. Integralną częścią Ogólnych Warunków Uczestnictwa w Wydarzeniach Turystycznych jest Polityka Prywatności.
 2. W przypadku wydarzeń jednodniowych Organizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW. W przypadku Wydarzeń wielodniowych – imprez turystycznych wysokość i opcje ubezpieczenia NWW są zawarte w ofercie indywidualnej wydarzenia.
 3. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się uczestnika wycieczki od grupy w czasie trwania wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem – tel. +48 502 212 882.
 4. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających organizację lub kontynuowanie imprezy/ wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, korekty trasy i programu lub jej odwołania.
 5. W zakresie nieuregulowanym w umowie i w warunkach ogólnych uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

Wersja VIII poprawiona obowiązująca od dnia 16.09.2020