Ogólne warunki uczestnictwa w wydarzeniach turystycznych

 

1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem imprez/ wydarzeń turystycznych (w skrócie imprez lub wydarzeń) tj. pobytów, wycieczek wielodniowych, wycieczek jednodniowych, spacerów, gier terenowych jest Biuro Podróży „DISCOVER SILESIA” z siedzibą w Gierczynie 88, 59-630 Mirsk prowadzone przez Discover Silesia Krzysztof Korzeń zwane dalej Organizatorem. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z jej późniejszymi zmianami oraz w oparciu o zaświadczenie nr 562 wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Gwarancję Ubezpieczeniową nr M208136 wystawioną przez Signal-Iduna.
 2. Program, cena, czas trwania imprezy/ wycieczki, ceny biletów wstępu oraz opcje ubezpieczenia zostaną podane w indywidualnej ofercie biura.

 

2. Wydarzenia jednodniowe

 1. Potwierdzeniem uczestnictwa w wydarzeniu jest otrzymanie odpowiedzi na wypełniony formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.discoversilesia.pl
 2. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wydarzenie w wysokości 100% ogólnej kwoty nie później niż w dniu jego rozpoczęcia w formie przelewu bankowego na konto Organizatora lub gotówką na ręce przewodnika lub prowadzącego.
 3. Zgłoszony uczestnik może zrezygnować z udziału w wydarzeniu nie później niż jeden dzień przed  organizacją wydarzenia. W tym przypadku Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z organizacją wydarzenia. Potwierdzenie rezygnacji musi być zgłoszone (SMS lub telefon pod nr. telefonu Organizatora +48 502 212 882, lub e-mail na adres biuro@discoversilesia.pl. W przypadku rezygnacji z wydarzenia w terminie krótszym niż wyżej wymienione Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wydarzenia jeżeli nie zostanie osiągnięta minimalna liczba zgłoszeń określona w opisie do każdego wydarzenia. O odwołaniu wydarzenia klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS lub telefonicznie w terminie do godz. 21.00 w dniu poprzedzającym wydarzenie w przypadku wydarzeń rozpoczynających się przed południem oraz do godz. 12.00 w dniu wydarzenia w przypadku wydarzeń rozpoczynających się w godzinach wieczornych. W tym przypadku Klient zostanie powiadomiony o innym terminie, w którym odbędzie się wydarzenie. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
 5. W przypadku wydarzeń jednodnodniowych Ogranizator nie zapewnia ubezpieczenia NNW.

 

3. Wydarzenia wielodniowe – imprezy turystyczne

 1. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za imprezę/ wycieczkę w wysokości 100% ogólnej kwoty nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem wydarzenia w przypadku imprez/ wycieczek wielodniowych lub wg zasad określonych w umowie.
 2. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie/ wycieczce wielodniowej na 14 dni przed jej rozpoczęciem. W tym przypadku Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z organizacją imprezy/ wycieczki. Potwierdzenie rezygnacji musi być zgłoszone w formie pisemnej (SMS pod nr. telefonu Organizatora +48 502 212 882 lub e-mail na adres biuro@discoversilesia.pl. W przypadku rezygnacji z imprezy/ wycieczki w terminie krótszym niż wyżej wymienione Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy/ wycieczki w przypadku, gdy nie zostanie sprzedanych co najmniej 75% dostępnych miejsc. O odwołaniu imprezy/ wycieczki klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż 5 dni przed imprezą/ wycieczką (w przypadku imprezy/wycieczki o liczbie uczestników powyżej 15 osób) lub 1 dzień (w przypadku pozostałych imprez/ wycieczek). W razie odwołania imprezy/ wycieczki uczestnik zostanie powiadomiony o innym terminie, w którym odbędzie się impreza/wycieczka. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
 4. Uczestnicy imprezy/ wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy imprez/ wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).

 

4. Postanowienia końcowe

 1. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się uczestnika wycieczki od grupy w czasie trwania wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem – tel. +48 502 212 882.
 2. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających organizację lub kontynuowanie imprezy/ wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, korekty trasy i programu lub jej odwołania.
 3. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania przedmiotu umowy klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota, przewodnika lub właściciela biura podróży. Reklamacje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem klient winien złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy/ wycieczki. Klient może jednocześnie zaproponować sposób rekompensaty straty, jaką poniósł w związku z zaistniałą sytuacją. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia  doręczenia reklamacji.
 4. W zakresie nieuregulowanym w umowie i w warunkach ogólnych uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

 

Wersja VIII poprawiona obowiązująca od dnia 01.07.2020