Polityka prywatności

Polityka prywatności dla klientów biura podróży discover Sielsia –Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami w zakresie stosowanych przez nas zasad ochrony Państwa danych osobowych.


1.Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych klientów biura podróży Discover Silesia jest Discover Silesia Krzysztof Korzeń, z siedzibą Gierczyn 88 59-630 Mirsk, NIP: 6111488350, REGON 020050985 (dalej w skrócie Discover Silesia).


2. Inspektor ochrony informacji

 1. Inspektor ochrony danych i informacji (IOD) dostępny jest pod adresem e-mail: biuro@discoversilesia.pl
 2. Dane osobowe pozyskiwane są w drodze kontaktu z nami drogą telefoniczną, mailową, osobistą, poprzez formularz kontaktowy, a także poprzez złożenie zgłoszenia online na naszej stronie internetowej.


3. Cele przetwarzania danych osobowych

 1. Celem, dla których Discover Silesia przetwarza dane osobowe jest zawarcie umów na realizację usług, imprez, wydarzeń turystycznych (w skrócie wydarzeń) obejmujących w szczególności:
  1. Wystawienia niezbędnych dokumentów skorzystania z naszych usług (faktury, paragony) oraz dokonywania płatności gotówkowych i bezgotówkowych;
  2. Obsługi zgłoszeń;
  3. Wykorzystywania przez nas danych kontaktowych w celu związanym ze organizacją wydarzenia;
  4. Obsługi reklamacji i skarg;
  5. W celach podatkowych i rachunkowych;
  6. Dochodzenie ewentualnych wzajemnych roszczeń;
  7. Zapewnienie najwyższej jakości usług.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy klijent wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych, pozyskanych przez Discover Silesia jest umowa lub zgłoszenie na wydarzenie.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych jest zgoda Klienta. Discover Sielsia informuje, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Klienta jest zapewnienie najwyższej jakości usług tj.:
  • Prowadzenia działań marketingu bezpośredniego własnych usług i/lub produktów. W tym celu będziemy analizować wybory zakupowe związane z naszą działalnością, aby oferować usługi jak najlepiej dopasowane do Państwa oczekiwań i preferencji;
  • Podtrzymania relacji;
  • Prowadzenia analiz statystycznych;
  • Zapewnienia obsługi płatniczej;
  • Windykacji należności;
  • Archiwizacji danych w celu zapewnienia rozliczeń i spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa na przetwarzanie danych w celach marketingowych, handlowych, udzielenia odpowiedzi na zapytanie, statystycznych, promocyjnych przy organizowaniu wydarzeń, konkursów itp. na przetwarzanie danych: zapisanych w formularzu kontaktowym i zgłoszeniowym, usłudze newsletter oraz wiadomościom wysyłanych drogą email, zawartych w umowach, zapisanych w plikach cookies i gromadzonych z naszej strony: discoversilesia.pl, przy zapisaniu się do organizowanych programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych i wizerunkowych.

5. Podanie danych

 1. Podanie przez Klienta danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy/ przyjęcia zgłoszenia oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Discover Sielsia.
 2. Dane firmowe nazwa i adres podmiotu oraz nr NIP niezbędne są do wystawienia faktury lub do celów sporządzenia umowy. W przypadku pobytu osób poniżej 18 roku życia Klienci mogą zostać poproszeni o podanie danych osoby niepełnoletniej takich jak: imię i nazwisko i wiek. Dane takie może nam przekazać wyłącznie osoba dorosła.
 3. Dane pobierane przy zgłoszeniu telefonicznym lub e-mail: Imię, Nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, ilość osób, data pobytu, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;
 4. Dane pobierane przy zgłoszeniu online dokonywanego przez naszą stronę www: Imię, Nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, ilość osób, data wydarzenia, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;
 5. Dane pobierane w formularzu kontaktowym: Imię, Nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, treść wiadomości;
 6. Dane pobierane prze rezerwacji grupowej: Dane podmiotu (nazwa, adres, numer NIP) jako organizatora, dane Osoby do kontaktu ze strony Organizatora (Imię, Nazwisko, numer telefonu, adres e-mai), dane Opiekuna grupy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail – w przypadku gdy jest to inna osoba niż do kontaktu ze strony organizatora) oraz imiona i nazwiska uczestników grupy wraz z ich ewentualnym numerem dokumentu w zależności od rodzaju zawartej umowy;
 7. Dane pobierane przy zleceniu imprezy: Imię, Nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, ilość osób, data wydarzenia, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych.
 8. Dane pozyskiwane od stron trzecich: z biur turystycznych, biur podróży, systemów rezerwacji innych, w których Państwo podaliście swoje dane na potrzeby skorzystania z usługi oferowanej przez Discover Silesia. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Państwa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.


6. Podmioty, którym mogą zostać przekazane dane osobowe

Discover Silesia przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 • Firmom świadczącym usługi wsparcia IT Discover Silesia oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 • Firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 • Firmom transportowym w sytuacji zamówienia przez Klientów transportu,
 • Firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.
 • Podmiotom współpracującym z nami na mocy zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych;
 • Innym podmiotom, dla których Państwo wyrazili nam zgodę;
 • Organom publicznym, które działają na odrębnych, nadrzędnych przepisach prawa.


7. Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

 1. Dane osobowe przechowujemy na czas obowiązywania usługi, imprezy, wydarzenia turystycznego, a także po ich zakończeniu w celach:
  • Wzajemnych ewentualnych roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych,
  • Pozyskanych na podstawie zgody w celach marketingowych,
  • Wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych.
  • Zapobiegania nadużyciom i oszustwom statystycznych i archiwizacyjnych.
  • Maksymalnie przez 6 lata od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług.
 1. Przetwarzać będziemy dane w celach marketingowych i /lub handlowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia  sprzeciwu lub wycofania zgody wobec dalszego przetwarzania danych osobowych.
 2. Zgodę można wycofać nieodpłatnie poprzez przesłanie informacji pisemnej w formie mailowej na wyżej wskazany adres lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora Danych.
 3. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć dobrowolnie udział, będziemy przetwarzać Państwa dane na czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród. W celu rozliczenia, tj. udowodnienia przestrzegania przez nas przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, będziemy je przechowywać przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.


8. Prawa klienta w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 1. Każdy Klient ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Klient ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Discover Silesia.
 2. Prawa Klienta dotyczące przetwarzania danych osobowych:  Discover Silesia zapewnia prawo do:
  • Dostępu do treści danych Klienta oraz ich poprawiania;
  • Pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację Klienta;
  • Wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Klienta, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i/lub handlowych lub wobec przekazywania danych osobowych Klienta innemu Administratorowi Danych;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
  • Uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego siedziby:
   • celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
   • stanu, od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
   • ewentualnym źródle pozyskania danych;
   • udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane;
   • planowanego okresu przechowywania danych.


9. Możliwość wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Każdy Klient ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


10. Wymóg podania danych osobowych

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w zgłoszenia internetowego, numeru kontaktowego telefonu jest wymogiem zawarcia umowy lub przyjęcia zgłoszenia.


11. Zautomatyzowane decyzje na podstawie danych osobowych, w tym profilowanie

Discover Silesia nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

 

12. Dostęp

 1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów Discover Sielsia  dostępna jest również na stronie internetowej www.discoversilesia.pl
 2. W zależności od potrzeb niniejsza klauzula informacyjna może być modyfikowana. W związku z tym zalecamy regularnie sprawdzanie jej treści, szczególnie podczas zgłoszeń na nasze wydarzenia.
 3. Polityka prywatności. Discover Silesia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.
 4. Dane osobowe. W czasie korzystania z naszej strony interentowej, możesz zostać poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. poprzez wypełnienie formularza do komentowania naszych wpisów). Discover Silesia nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnia danych kontaktowych swoich użytkowników osobom/firmom trzecim.
 5. Ciasteczka (cookies). Niektóre obszary serwisu www.discoversielsia.pl mogą wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu (np. poprzez zapamiętanie poprzednio otwartych tekstów i szybsze ich ponowne wczytywanie). Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.