Regulamin
Procedury i zasady postępowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa i higieny uczestnikom wydarzeń w trakcie pandemii COVID-19

  1. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do przestrzegania aktualnych zasad i ograniczeń publikowanych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia oraz regulaminów wewnętrznych obowiązujących w odwiedzanych obiektach.
  2. W trakcie wydarzeń obowiązuje limit miejsc w jednej grupie do 15 osób lub limit indywidualny dla każdego wydarzenia określony w formularzu zgłoszeniowym. 
  3. Uczestnicy wydarzenia oraz przewodnicy na terenie lasów, parków, zieleńców i ogrodów zabytkowych nie maja obowiązku noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa. Obowiązek ten występuje w sytuacji, gdy nie można zachować 1,5 -metrowej odległości pomiędzy uczestnikami. 
  4. Obowiązek noszenia maseczek lub innego rodzaju zasłaniania ust i nosa występuje w miejscach publicznych oraz odwiedzanych obiektach.
  5. Każdy uczestnik powinien pojawić się bez objawów sugerujących jakąkolwiek chorobę lub infekcję.
  6. W przypadku wystąpienia u uczestnika wydarzenia niepokojących objawów sugerujących zakażenie COVID-19,  przewodnik ma prawo odizolować osobę wykazująca objawy od reszty grupy.
  7. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do bezwzględnego jej przestrzegania i stosowania niniejszego regulaminu.
  8. W przypadku uczestników w rażący sposób nieprzestrzegających zasad niniejszego regulaminu możliwe jest wcześniejsze zakończenie wydarzenia.
  9. Procedury mogą ulec zmianie