fbpx

Podstawowe Zasady Przetwarzania Danych Osobowych

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszły w dniu 25 maja 2018 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) w naszym biurze podróży zaczęły obowiązywać nowe obowiązki w zakresie przetwarzania danych osobowych. W związku z powyższym realizujemy swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarzamy zgodnie z przytoczonymi poniżej zasadami. Prosimy o zapoznanie się z nimi przed wyrażeniem zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Danymi osobowymi jakie przetwarzamy jest Imię i Nazwisko oraz dane kontaktowe e-mail i telefon.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli biuro podróży Discover Silesia prowadzone przez Discover Silesia Krzysztof Korzeń, z siedzibą Gierczyn 88 59-630 Mirsk, NIP: 6111488350, REGON 020050985.

Jak się z nami skontaktować (inspektor ochrony danych)?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować: – przesyłając email na adres: iod@discoversilesia.pl lub na adres biuro@discoversilesia.pl (jest to adres wyznaczonego przez nas inspektora ochrony danych), albo- pisemnie, pocztą na adres: Gierczyn 88, 59-630 Mirsk, z dopiskiem “IOD”. Przy czym sugerujemy kontakt mailowy. Dzięki temu szybciej uzyskasz odpowiedź na swoje pytanie.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność wykonania zawartej umowy na realizację imprezy turystycznej lub usługi przewodnickiej i z tym związanych obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych.

Umożliwienie nam przetwarzanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy oraz spełnienie obowiązków prawnych wynikających ze świadczenie i rozliczania usług.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Twoje dane osobowe udostępniamy jedynie za Twoją zgodną Signal Iduna Polska Towarzystwo w celu Twojego ubezpieczenie turystycznego w trakcie realizacji naszej imprezy turystycznej.

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Twoje dane przetwarzane są dopóki nie cofniesz na to zgody.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw. Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email albo wyślij żądanie pocztą.

1. Prawo do potwierdzenia przetwarzania.

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

 2. Prawo do sprostowania.

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

3. Prawo do bycia zapomnianym.

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,

b) przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,

c) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),

d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług naszego biura podróży.

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych.

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

6. Prawo do sprzeciwu.

Przetwarzamy zbierane dane osobowe w celu marketingu bezpośredniego naszych usług, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją) wobec przetwarzania danych w zakresie w jakim przetwarzanie to dokonywane jest w celu marketingu bezpośredniego. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

7. Prawo do skargi.

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego.