Ogólne warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem imprez turystycznych (w skrócie: imprez) / wycieczek jest Biuro Podróży „DISCOVER SILESIA” z siedzibą w Gierczynie 88, 59-630 Mirsk prowadzone przez Discover Silesia Krzysztof Korzeń zwane dalej Organizatorem. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z jej późniejszymi zmianami oraz w oparciu o zaświadczenie nr 562 wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Gwarancję Ubezpieczeniową nr M208136 wystawioną przez Signal-Iduna.
  2. Program, cenę, czas trwania imprezy / wycieczki, ceny biletów wstępu oraz opcje ubezpieczenia, zostanie podana w indywidualnej ofercie biura.
  3. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za imprezę / wycieczkę 100% ogólnej kwoty nie później niż na 14 dni przed wyjazdem w przypadku imprez / wycieczek wielodniowych oraz w dniu wyjazdu w przypadku imprez / wycieczki jednodniowej.
  4. Uczestnik może zrezygnować z udziału w imprezie / wycieczce wielodniowej na 14 dni przed jej rozpoczęciem lub w dniu poprzedzającym w przypadku wycieczki jednodniowej. W tym przypadku Organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z organizacją imprezy / wycieczki. Potwierdzeniem rezygnacji musi być w formie pisemnej (SMS pod nr. telefonu Organizatora +48 502 212 882, list pocztowy na adres biura lub e-mail na adres biuro@discoversilesia.pl). W przypadku rezygnacji z imprezy / wycieczki w terminie krótszym niż wyżej wymienione Organizator nie jest zobowiązany do zwrotu wpłaconej kwoty.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy / wycieczki jeżeli nie zostanie sprzedanych co najmniej 75% dostępnych miejsc. O odwołaniu klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS-a lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż 5 przed imprezą / wycieczką o liczbie uczestników powyżej 15 osób lub 1 dzień w przypadku pozostałych imprez / wycieczek. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
  6. Uczestnicy imprezy / wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy imprez / wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).
  7. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem – tel. +48 502 212 882.
  8. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających organizację lub kontynuowanie imprezy / wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników, organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu, korekty trasy i programu lub jej odwołania.
  9. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota, przewodnika lub właściciela biura podróży. Reklamacje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem winien złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy / wycieczki. Klient może złożyć jednocześnie propozycję zaspokojenia jego roszczeń. Po upływie tego okresu klient może zgłosić roszczenie jeśli bez własnej winy nie mógł dotrzymać tego terminu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia  doręczenia reklamacji.
  10. W zakresie nieuregulowanym w umowie i w warunkach ogólnych uczestnictwa, mają zastosowanie przepisy: ustawy o usługach turystycznych, kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. Wszelkie sprawy sporne będą rozpatrywane przez sąd powszechny.

Wersja VI poprawiona obowiązująca od dnia 15.02.2018