Ogólne warunki uczestnictwa

  1. Organizatorem imprez turystycznych / wycieczek jest Biuro Turystyczne „DISCOVER SILESIA” z siedzibą w Karpnikach przy ul. Sportowej 1. Biuro działa zgodnie z Ustawą o Usługach Turystycznych z dnia 29.08.1997r. wraz z jej późniejszymi zmianami oraz w oparciu o zaświadczenie nr 562 wydane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego i Gwarancję Ubezpieczeniową nr M203232 wystawioną przez Signal-Iduna.
  2. Program, cenę, czas trwania wycieczki, ceny biletów wstępu oraz opcje ubezpieczenia, zostanie podana w indywidualnej ofercie biura.
  3. Uczestnik zobowiązany jest do wniesienia opłaty za wycieczkę 100% ogólnej kwoty nie później niż na 31 dni przed wyjazdem w przypadku wycieczek wielodniowych oraz w dniu wyjazdu w przypadku wycieczki jednodniowej.
  4. W przypadku wycieczek wielodniowych Uczestnik może zrezygnować z udziału w wycieczce bez ponoszenia kosztów, jeżeli rezygnacja nastąpiła na 14 dni przed jej rozpoczęciem. W przypadku rezygnacji z wycieczki w terminie krótszym niż 14 dni przed wycieczką – bez wskazania osoby lub osób wstępujących w miejsce klienta –  organizator zwraca wpłaconą kwotę pomniejszoną o rzeczywiste koszty, które poniósł w związku z realizacją umowy. Do 24 godzin przed wycieczką klient powiadomi organizatora na piśmie o przeniesieniu praw uczestniczenia w wycieczce na inną osobę lub osoby spełniające warunki udziału w wycieczce.
  5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania wycieczki jeżeli nie zostanie sprzedanych co najmniej 75% dostępnych miejsc. O odwołaniu wycieczki klient będzie poinformowany pisemnie poprzez SMS-a lub telefonicznie w terminie nie krótszym niż 5 przed imprezą. Brak akceptacji przez Klienta innego terminu powoduje niezwłoczną wypłatę wpłaconej kwoty.
  6. Uczestnicy wycieczki powinni posiadać dokument tożsamości. Uczestnicy wycieczek zagranicznych powinni posiadać ważny paszport lub dowód osobisty (dotyczy również dzieci).
  7. W sytuacjach wyjątkowych, np. odłączenie się od grupy w czasie wycieczki, uczestnik powinien natychmiast skontaktować się z organizatorem, tel. +48 502 212 882.
  8. W przypadku wystąpienia sił wyższych uniemożliwiających kontynuowanie wycieczki lub zdarzenia zagrażającego zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki, organizator zastrzega sobie prawo do korekty trasy i programu wycieczki, lub jej odwołania.
  9. W przypadku niewykonania bądź nienależytego wykonania umowy klient powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pilota. Reklamacje w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem winien złożyć w ciągu 30 dni od zakończenia imprezy turystycznej. Klient może złożyć jednocześnie propozycję zaspokojenia jego roszczeń. Po upływie tego okresu klient może zgłosić roszczenie jeśli bez własnej winy nie mógł dotrzymać tego terminu. Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 30 dni od dnia  doręczenia reklamacji.